SVĚT TRÁVNÍKŮ EUROGREEN
program pro sportovní kluby, golfová hřiště, komunální a zahradnické služby. 


8. 05. 2024 zahájení rekonstrukce fotbalového hřiště v Bruntále

V dubnu 2024 zahájila společnost EUROGREEN CZ s.r.o. rekonstrukci...Více informací

1. 04. 2024 Společnost EUROGREEN s.r.o. bude vystavovat v Pardubicích

Přijďte nás navštívit na Celostátní...Více informací

Bezpečné branky

Firma EUROGREEN dodává na český trh nejen fotbalové branky s kotvením do pouzder, ale také volně stojící branky odpovídající požadavkům technické harmonizované normy ČSN EN 748. Tato norma rozlišuje celkem čtyři typy branek, určuje požadavky na stabilitu, tuhost a pevnost konstrukce a součásti branky (háčky, sítě) a definuje i bezpečnostní rizika, která nejsou povolena. Udává požadavky na konstrukční materiály, rozměry a hlavně i zkušební metody a postupy pro certifikaci.

Fotbalové branky s kotvením do pouzder:

Bezpečné volně stojící (přenosné) branky:

Stanovisko firmy EUROGREEN CZ s.r.o. k tzv. "bezpečným brankám"

V souvislosti s těžkými a často tragickými úrazy způsobené fotbalovými brankami se vždy začne skloňovat téma „Bezpečná branka“. Bohužel jedná se o zavádějící a svým způsobem velmi nebezpečnou kampaň, která vytváří iluzi, že tyto branky v žádném případě nemohou nikoho zranit a dokonce je toto podvědomí ještě posilováno marketingově např. fotografiemi zavěšených osob na brankovém břevně, což je činnost při užívání branek jednoznačně zakázaná.

Naopak na branky a jejich užívání by mělo být vždy nahlíženo jako na výrobek, který může ve zvýšené míře ohrozit zdraví a bezpečnost osob. Všechny branky (a obzvláště mobilní) by měly být zkonstruovány, vyrobeny a užívány dle příslušné technické harmonizované normy (ČSN EN).

ARGUMETACE:

  1. Zákon č.102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, jehož účelem je aby zajistil, v souladu s právem Evropských společenství, že výrobky uváděné na trh nebo do oběhu budou s hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele (uživatele) bezpečné. Zákon dále říká, že pokud výrobek patří do kategorie, pro kterou je stanovena Evropská technická norma (EN) a kterou přejala i příslušná Česká technická norma (ČSN), musí takový to výrobek splňovat parametry této normy. V takovém to případě není ani možné aby si subjekt uvádějící výrobek na trh nebo do oběhu stanovil svá kritéria nebo aby naplnil kritéria, mimo normu, požadovaná zákazníkem.
  2. V případě fotbalových branek se jedná o ČSN EN 748 (obdobné normy platí i pro další sportovní mobiliář např. branky pro házenou EN 749, basketbalové konstrukce EN 1270, tenisové sloupky EN 1510 atd.).  Tato norma zná 4 typy branek – typ 1 „Branka v zemních pouzdrech s tzv. volným zavěšením sítí, typ 2 “Branka v zemních pouzdrech s pevným ramenem sítě“, typ 3 „Přenosná branka s povinností jí kotvit k podložce“ a typ 4 „Přenosná branka s protizávažím“. Norma udává i veškeré požadavky na stabilitu, tuhost a pevnost konstrukce a součástí branky (háčky, sítě) a vyjmenovává i bezpečnostní rizika (upevnění sítí a další nebezpečné součásti), které nejsou povoleny. Dále udává další parametry a požadavky, jako jsou konstrukční materiály, rozměry a hlavně pak i zkušební metody a postupy pro ověřování shody (certifikaci).
  3. Důležitou součástí této legislativy je i „Zákon č.22/1997 SB. o technických požadavcích na výrobky“. Tento zákon určuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob. Hlavně pak určuje, kdo vydává příslušné technické normy, kdo je oprávněn vydávat certifikaci a kdo je autorizovanou nebo akreditovanou osobou pro posuzování shody. Z toho jednoznačně vyplývá, že pouze akreditovaná pracoviště jako např. Státní zkušebna, DEKRA, TÜV a další, která obdržela příslušnou autorizaci, jsou oprávněna vydávat příslušné certifikace. Takovýto certifikát vydaný v jakékoliv zemi Evropského společenství má i platnost ve všech těchto zemích.

Proto všechny poptávky popřípadě výběrová řízení by měla vyžadovat naplnění této legislativy, zejména splnění požadovaných parametrů příslušné technické normy. V případě VZ na fotbalové branky by zadavatel měl zadat, že požaduje branky dle ČSN EN 748, typ (1,2,3 nebo 4) a další specifikaci jako rozměry, konstrukční materiál, požadavek na upevnění sítě (háčky, bezháčkové úchyty, integrované háčky), provedení (např. rozebíratelné nebo plně svařené), u typu 4 např. zda má být protizávaží integrované nebo závěsné (mobilní), zda požaduje u přenosných branek kolečka pro manipulaci. Dále pak i obsah dodávky tzn. např. včetně dopravy, sítí, příslušnou dokumentaci, která musí obsahovat i návod a poučení o užívání. Dokonce by si měl, pro potřeby rozhodování výběrové komise vyhradit právo na to, aby nabízející dodavatelé své výrobky předvedli. Měl by požadovat buď certifikát od autorizované zkušebny, nebo prohlášení o shodě. Každý zákazník by si branky měl vybírat i branky dle dispozic svého areálu a způsobu jeho využívání. Např. veřejné a volně přístupné sportoviště (zde by měly být branky vždy nastálo ukotvené), veřejné sportoviště s dohledem, sportoviště pro organizovanou tělovýchovu atd.

 

 

 


Zaujalo Vás toto téma?
Registrujte se k odběru dalších zajímavých informací emailem.